Integritetspolicy/GDPR

Integritetspolicy / Personuppgifter.

Generellt


Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Handsjö Handel AB (556930-6755), Sjövägen 1, 845 95 Rätan. (www.tjuvjakt.se , macken i Rätan) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar era personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Handsjö Handel AB tillhandahåller produkter och tjänster i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Handsjö Handel AB, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Handsjö Handel AB konto. Ni ska alltid kunna känna dig trygg när ni lämnar dera personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att era personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Handsjö Handel AB är personuppgiftsansvarig för behandling av era personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att ni ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om er.
Handsjö Handel AB samlar in och behandlar personuppgifter om er när ni genomför ett köp eller besöker vår webbplats, tjuvjakt.se, använder er av vår kundtjänst, besöker ett event (i butik eller på ex en mässa) som Handsjö Handel AB anordnar eller när ni på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från er vid bokningar, besök och köp krävs för att ni ska kunna ingå avtal med Handsjö Handel AB och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden. Om ni är Kontoinnehavare samlar Handsjö Handel AB in personuppgifter om er som ni lämnar vid er registrering av konto. Handsjö Handel AB samlar även in uppgifter om er under tiden ni är kontoinnehavare inom ramen för ert kontoinnehav, såsom er inköpshistorik, hur ni interagerar med Handsjö Handel AB´s webbplats, vilka erbjudanden ni varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Som Kontoinnehavare kan ni när som helst uppdatera era uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor” Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

Vilka personuppgifter samlar vi in och använder om er?

För er som är kund och/eller kontoinnehavare till Handsjö Handel AB.
De personuppgifter Handsjö Handel AB samlar in och behandlar om er i egenskap av kund och/eller kontoinnehavare till Handsjö Handel AB är:
* Namn, adress, telefonnummer, e-post samt personnummer i vissa fall. * Betalningsuppgifter, kundnummer och IP-adress och information om er användning av Handsjö Handel´s tjänster * Information om vilka av våra varor eller erbjudanden ni varit intresserad av, hur ni interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event som ni anmält dig till. * Uppgifter om dina inköp samt information om ert kontoinnehav.

Varför behandlar vi uppgifter om er?

För er som är kund och/eller kontoinnehavare till Handsjö Handel AB.
Handsjö Handel AB behandlar era personuppgifter för olika ändamål och i huvudsak så behandlar Handsjö Handel AB era personuppgifter i syfte att:
* Fullgöra våra förpliktelser gentemot er som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av kundtjänst, att möjliggöra allmän kundservice så som att rätta felaktiga uppgifter och kunna besvara frågor och rätta till eventuella felaktiga uppgifter. * Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon, ge anpassade erbjudanden i nyhetsbrev och på webben (tjuvjakt.se, Facebook, Instagram). * Hantera och förbättra kundförhållandet genom bla utveckling av produkter, tjänster och funktioner samt tillhandahållande av våra tjänster. * Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda er, till exempel genom kreditbedömningar; * Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering. * Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar; samt att uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster. * Att ge kontoinnehavaren möjlighet att administrera kontoinnehavet, kunna se orderhistorik, ändra adressuppgifter mm själv.
Om ni är Kontoinnehavare analyseras information om hur ni använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden ni varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev ni interagerat med och vilka av våra event som ni anmält er till, uppgifter om era inköp och information om ert kontoinnehav för att tillhandahålla er erbjudanden som vi tror passar er och för att kunna bjuda in er till event vi tror att du skulle vilja gå på.
Ni kan närsomhelst invända mot behandling av era personuppgifter. Detta gör ni genom att ringa Handsjö Handel ABs kundtjänst eller genom att kontakta info@tjuvjakt.se. När Handsjö Handel AB har mottagit er anmälan kommer Handsjö Handel AB att upphöra med att behandla era personuppgifter för detta ändamål.

De lagliga grunderna för vår behandling av era personuppgifter.

Handsjö Handel AB baserar behandlingen av era personuppgifter på ett antal lagliga grunder.
Vi behandlar bland annat era personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med er som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot er som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter er som Kontoinnehavare, såsom era inköp, ert beteende på vår hemsida, er interaktion med Handsjö Handel AB samt ert intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla er personliga erbjudanden. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till er om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Handsjö Handel AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning. I vissa fall kan Handsjö Handel AB ha en rättslig förpliktelse att behandla era personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Hur länge sparar vi era uppgifter?

Vi behåller era personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som är uppställda i denna integritetspolicy (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag). I allmänhet innebär det att vi kommer att behålla era personuppgifter under den tid ni innehar ert tjuvjakt.se-konto. För personuppgifter relaterade till produktköp behåller vi dessa längre för att följa de lagliga skyldigheter vi har (såsom villkor uppställda enligt skatt- samt köplagar samt för garantiändamål).

Är ni inaktiv i fem år tas all profilinformation och alla personuppgifter bort permanent från alla plattformar. Er köphistorik fortsätter att vara tillgänglig för tjuvjakt.se efter att er profil har tagits bort, i enlighet med lagstadgade krav på datalagring av försäljnings-, skatte-, och garantiskäl. Har ni frågor eller vill få tillgång till denna information ber vi er kontakta oss.

Till vilka lämnar vi ut personuppgifter till?

Handsjö Handel AB kan komma att lämna ut era uppgifter till tredje part, såsom till andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Handsjö Handel AB kan även komma att lämna ut era uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till er.
Tredje part som Handsjö Handel AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Handsjö Handel ABs samt samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Handsjö Handel ABs avtal med er som kund eller Kontoinnehavare. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Handsjö Handel AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Handsjö Handel ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Vi kommer inte att sälja era personuppgifter till tredje part om vi inte har ert tillstånd till det.

Ändring av integritetspolicy.

Handsjö Handel AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Handsjö Handel AB kommer att med rimlig varsel underrätta er vid ändringar av Integritetspolicyn. Om ni inte godtar ändringarna har ni rätt att säga upp avtalet med Handsjö Handel AB innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Ni säger upp avtalet genom att kontakta Handsjö Handel AB på info@tjuvjakt.se.

Skyddet av era personuppgifter.

Ni ska alltid kunna känna er trygg när ni lämnar era personuppgifter till oss. Handsjö Handel AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda era personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Era rättigheter.

Handsjö Handel AB ansvarar för att era personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Handsjö Handel AB kommer på er begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Ni har rätt att av begära:
Tillgång till era personuppgifter. Det innebär att ni har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende era personuppgifter. Rättelse av era personuppgifter. Vi kommer på er begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om er.
Radering av era personuppgifter. Det innebär att ni har rätt att begära att era personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera era personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Ni har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om ni invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än era intressen.
Om ni inte vill att vi behandlar era personuppgifter för direktmarknadsföring har ni alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@tjuvjakt.se. När vi har mottagit er invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Ni har rätt att lämna eventuella klagomål angående behandling av era personuppgifter till Datainspektionen.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av era personuppgifter eller om ni vill begära ett registerutdrag.